Regulamin zajęć w szkole Satwa Joga

 1. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 15. rok życia. Udział osób młodszych możliwy jest za zgodą opiekunów.
 3. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo liczba miejsc jest ograniczona do 18. Pierwszeństwo mają osoby punktualne.
 4. Aktualny grafik i cennik znajdują się w siedzibie szkoły i na stronie internetowej www.satwajoga.pl.
 5. Karnety są imienne, nie należy udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Karnety są czasowe, po upływie terminu ważności zajęcia niewykorzystane nie przechodzą na kolejny okres.
 7. Osoby początkujące powinny rozpocząć praktykę od zajęć „joga łagodna” lub „joga dla kręgosłupa”.
 8. Zapisując się na zajęcia, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego rodzaju ćwiczeń.
 9. Wszelkie szczegóły dotyczące długotrwałych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić nauczycielowi przed sesją.
 10. Zgłaszać należy także aktualne problemy zdrowotne, jak również menstruację i ciążę. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety w ciąży po ukończonym 14. tygodniu.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wskazówek dotyczących praktyki oraz ich zapamiętywania i stosowania przy kolejnych powtórzeniach asan.
 12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie praktyki (uczucie duszności, mdłości, bóle) należy przerwać sesję i zgłosić dolegliwości nauczycielowi.
 13. Satwa Joga nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie oraz zaostrzenie się schorzeń i chorób w trakcie zajęć. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi włącznie uczestnik zajęć.
 14. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania go w całości.
 15. Nie należy rozpoczynać praktyki po zażyciu środków zmieniających świadomość, a także po długim pobycie na słońcu, po masażu lub saunie.
 16. Nie należy ćwiczyć bezpośrednio po posiłku.
 17. Należy wyciszyć telefony komórkowe na czas sesji.
 18. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku w sali podczas i po zakończeniu sesji, jak również do zachowania szczególnej ostrożności w czasie wykonywania pozycji odwróconych.
 19. Istnieje możliwość pozostawiania mat w szkole, jednak Satwa Joga nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wszystkie pozostawiane pomoce należy podpisać. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
 20. Satwa Joga nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zajęć mogą na własny koszt ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 21. Uczestnik zobowiązuje się do wpisania na listę obecności przed rozpoczęciem zajęć. Stanowi to podstawę do rozliczeń karnetów.
 22. Satwa Joga zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zorganizowania zastępstwa lub zmiany terminu zajęć jednorazowo lub na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową.
 23. W sprawach nieujętych regulaminem decyzja należy do Satwa Joga.
 24. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych dobrowolnie i zgodnych z prawdą, przez Satwa Szkoła Jogi, ul. Felińskiego 24/1, w zakresie informacyjnym dotyczącym zmian grafikowych, organizowanych wydarzeń, informacji marketingowych, przesyłania ofert. Zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres firmy, której zgoda dotyczy (satwa@satwa.pl). Wszelkie dane przechowuje Satwa Szkoła Jogi przy ul. Felińskiego 24/1 i będzie je wykorzystywać tylko do wyżej wymienionych celów.